El consell pastoral parroquial és l’òrgan de representació i coordinació dels diferents serveis parroquials. L’equip actual es va constituir el maig de 2016 i es reuneix cada mes per garantir la bona dinàmica de la comunitat cristiana.

Les finalitats del consell són:

 • Afavorir i desplegar el sentit profund de la comunitat cristiana, creant unitat entre preveres, diaques, religiosos, religioses i laics en la seva missió pastoral.
 • Reflexionar sobre la vida de la comunitat i la seva conformitat amb l’Evangeli.
 • Impulsar el sentit missioner de la comunitat oferint canals per a l’evangelització de tots els àmbits socials.
 • Elaborar els Plans de Pastoral parroquials, d’acord amb el Pla Diocesà de Pastoral.
 • Recollir les iniciatives, detectar els problemes, oferir-hi respostes i aplicar a la parròquia les orientacions de l’Arxiprestat i la Diòcesi.
 • Assenyalar objectius, programar, coordinar i revisar l’activitat pastoral d’acord al Pla Diocesà de Pastoral.
 • Coordinar l’activitat pastoral dels grups i serveis de la Parròquia, dels moviments apostòlics, les associacions, i coordinar-ne l’acompliment.
 • Participar en el Consell Pastoral Diocesà segons els criteris de representativitat establerts en els Estatuts del CPD.

En formen part:

 • Josep M. Fernàndez, diaca i president
 • Salut Palomera, pastoral de la salut i festes tradicionals
 • Rosa Portolà, pastoral de la salut i festes tradicionals
 • Pere Rosàs, gestió
 • Oriol Boixareu, infants i joves, i grup de muntanya
 • Enric Bosch, litúrgia
 • Isidre Baldich, cementiri
 • Mercè Baldich, secretaria

Podeu consultar els estatuts vigents [enllaç PDF] del Consell pastoral parroquial de Santa Maria de Llerona.