El consell pastoral parroquial és l’òrgan de representació i coordinació dels diferents serveis parroquials. L’equip actual es va constituir el maig de 2016 i es reuneix cada mes per garantir la bona dinàmica de la comunitat cristiana.

Les finalitats del consell són:

  • Afavorir i desplegar el sentit profund de la comunitat cristiana, creant unitat entre preveres, diaques, religiosos, religioses i laics en la seva missió pastoral.
  • Reflexionar sobre la vida de la comunitat i la seva conformitat amb l’Evangeli.
  • Impulsar el sentit missioner de la comunitat oferint canals per a l’evangelització de tots els àmbits socials.
  • Elaborar els Plans de Pastoral parroquials, d’acord amb el Pla Diocesà de Pastoral.
  • Recollir les iniciatives, detectar els problemes, oferir-hi respostes i aplicar a la parròquia les orientacions de l’Arxiprestat i la Diòcesi.
  • Assenyalar objectius, programar, coordinar i revisar l’activitat pastoral d’acord al Pla Diocesà de Pastoral.
  • Coordinar l’activitat pastoral dels grups i serveis de la Parròquia, dels moviments apostòlics, les associacions, i coordinar-ne l’acompliment.
  • Participar en el Consell Pastoral Diocesà segons els criteris de representativitat establerts en els Estatuts del CPD.

En formen part:

–Mossèn Josep M. Fernàndez, diaca permanent, president

–Isidre Baldich, cementiri
–Mercè Baldich, secretaria
–Oriol Boixareu, grup de muntanya
–Enric Bosch, litúrgia
–Laura Mor, catequesi
–Salut Palomera, pastoral de la salut i festes tradicionals
–Rosa Portolà, pastoral de la salut i festes tradicionals
–Pere Rosàs, gestió

Podeu consultar els estatuts vigents [enllaç PDF] del Consell pastoral parroquial de Santa Maria de Llerona.